top of page

ACCESS STANDARDS

Swansea Bay University Health Board

ACCESS STANDARDS 

 

A new set of standards were announced by the Minister for Health and Social Services in March 2019 that are aimed to raise and improve the level of service for patients in Wales from their GP practices.

These standards are:

 • People receive a prompt response to their contact with a GP practice via the telephone.

 

 • Practices have the appropriate telephony systems in place to support the needs of people avoiding the need to call back multiple times and will check that they are handling calls in this way.

 

 • People receive bilingual (Welsh and English) information on local and emergency services when contacting a practice.

 

 • People can use a range of options to contact their GP practice and to make an appointment.

 

 • People are able to email a practice to request a non-urgent consultation or a call back.

 

 • People are able to access information on how to get help and advice.

 

 • People receive the right care at the right time in a joined up way that is based on their needs.

 

 • Practices understand the needs of their patients and use this information to anticipate the demand on its services.

 

Swansea Bay University Health Board will be supporting your GP practice to ensure these standards are achieved.

Swansea Bay University Health Board

ACCESS STANDARDS 

Cyhoeddwyd set newydd o safonau gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ym mis Mawrth 2019, sydd â’r nod o godi a gwella lefel y gwasanaeth i gleifion yng Nghymru o’u meddygfeydd teulu

Dyma'r Safonau:

 • Mae unigolion yn derbyn ymateb prydlon pan fyddant wedi cysylltu â phractis meddyg teulu dros y ffôn. 

 

 • Mae gan bractisau y systemau ffôn priodol ar waith i gefnogi anghenion unigolion sy'n golygu nad oes angen ffonio nôl sawl gwaith a byddant yn sicrhau eu bod yn ymateb i alwadau fel hyn.

 

 • Mae unigolion yn cael gwybodaeth ddwyieithog am wasanaethau lleol a brys pan fyddant yn cysylltu â phractis.

 

 • Mae unigolion yn gallu cael gwybodaeth am sut i gael help a chyngor.

 

 • Mae unigolion yn cael y gofal cywir ar yr amser priodol mewn ffordd gyd gysylltiedig ar sail eu hanghenion.

 

 • Mae unigolion yn gallu elwa ar amrywiol opsiynau i gysylltu â'u practis meddyg teulu.

 

 • Mae unigolion yn gallu anfon e-bost at bractis yn gofyn am ymgynghoriad nad yw'n frys neu'n gofyn iddynt eu ffonio nôl.

 

 • Mae practisau'n deall anghenion unigolion yn eu practis ac yn defnyddio'r wybodaeth hon i ragweld y galw fydd am eu gwasanaethau.

 

 

Bydd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cefnogi'ch meddygfa i sicrhau bod y safonau hyn yn cael eu cyflawni erbyn Mawrth 2021.

what to expect.png
what to expect welsh.png
bottom of page