top of page

 

How do I make an appointment?

There are 2 ways you can make an appointment with us; online or telephone. 

Online

The online service called ‘Ask My GP’. This service enables our patients to request help from our clinicians via the internet or a smart phone. You will have the option to request email advice, telephone or face to face help.

 

The service is open 7:30am - 11am Monday to Friday.

IF DEMAND IS HIGH ON A PARTICULAR DAY THE SERVICE WILL BE CLOSED EARLIER.

Please make sure you are available to take a phone call any time from putting the request in until 6pm. You may be asked to come to the surgery if the GP requests, so also make sure you can attend that day too. If you feel you will not be available on the day of your request, then please recontact us on a day you are available.

All our registered patients are welcome, and as a parent or carer you can use AskMyGP on behalf of a patient. You may prefer a telephone or email response.  Ask my GP enables you to see when your usual GP is working so you can request help from specific individuals. 

 

If you have an urgent medical problem once 'Ask my GP' closes for the day, then please telephone the Surgery.

Click on the 'Ask My GP' link below​.

 

 

 

If you have an urgent medical problem between 17:00 and 18:30 please telephone the Surgery.

 

If you do not have access to the internet to use our 'Ask My GP' service, you can call us at either of the 3 sites .

 

Please click                              to see contact details. 

 

Telephone

You do not have to ring promptly at 8am as the GPs will continue to take calls and return them throughout the day. When asking for a call back you must give an up to date phone number and be able to answer when we ring. You must also give the receptionist a description of your problem, this is so the GP can deal with your query a lot quicker. When your call is returned the GP or nurse will speak with you, giving over the phone advice regarding your problem and where necessary you may be brought to surgery for further assessment.

 

 

During your consultation, you will receive a call from a Doctor to assess if a face to face appointment is the safest option. If you are asked to attend surgery, please be aware the main doors are locked at all sites. You will be given instructions on how to enter the surgery during your initial consultation with practice staff. When entering, staff who greet you will likely be wearing protective clothing, do not be alarmed this is for your safety as well as theirs. You will also have your temperature taken and be asked to wear gloves and a mask upon entry.

For advice outside of normal Surgery hours you can contact out of hours on 111 , or 999 in an emergency

Sut mae gwneud apwyntiad?

 

Mae dwy ffordd y gallwch chi wneud apwyntiad gyda ni; ar-lein neu dros y ffôn.

Y gwasanaeth ar-lein o’r enw ‘Ask My GP’. Mae'r gwasanaeth hwn yn galluogi ein cleifion i ofyn am gymorth gan ein clinigwyr trwy'r rhyngrwyd neu ffôn smart. Bydd gennych yr opsiwn i ofyn am gyngor e-bost, ffôn neu help wyneb yn wyneb. 

Mae'r gwasanaeth ar agor 7:30am - 11am o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gwnewch yn siŵr eich bod ar gael i gymryd galwad ffôn ar unrhyw adeg o roi'r cais i mewn tan 6pm. Efallai y gofynnir ichi ddod i'r feddygfa os bydd y meddyg teulu yn gofyn, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gallu mynychu'r diwrnod hwnnw hefyd. Os ydych chi'n teimlo na fyddwch chi ar gael ar ddiwrnod eich cais, yna cofiwch ein hail-gysylltu ar ddiwrnod rydych chi ar gael.

Mae croeso i'n holl gleifion cofrestredig, ac fel rhiant neu ofalwr gallwch ddefnyddio AskMyGP ar ran claf. Efallai y byddai'n well gennych ymateb ffôn neu e-bost. Gofynnwch i'm meddyg teulu eich galluogi i weld pryd mae'ch meddyg teulu arferol yn gweithio fel y gallwch ofyn am help gan unigolion penodol.

 

Os oes gennych broblem feddygol frys unwaith y bydd 'Gofynnwch i'm meddyg teulu' yn cau am y diwrnod, yna ffoniwch y Feddygfa.

Cliciwch ar y ddolen 'Gofynnwch i'm Meddyg Teulu' uchod.

Os oes gennych broblem feddygol frys rhwng 17:00 a 18:30 ffoniwch y Feddygfa.

 

 

 

Os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd i ddefnyddio ein gwasanaeth 'Gofynnwch i'm Meddyg Teulu', gallwch ein ffonio yn un o'r 3 safle.

Cliciwch                             i weld manylion cyswllt

Nid oes rhaid i chi ffonio'n brydlon am 8am oherwydd bydd y meddygon teulu yn parhau i gymryd galwadau a'u dychwelyd trwy gydol y dydd. Wrth ofyn am alwad yn ôl rhaid i chi roi'r rhif ffôn diweddaraf a gallu ateb pan fyddwn yn ffonio. Rhaid i chi hefyd roi disgrifiad o'ch problem i'r derbynnydd, mae hyn er mwyn i'r meddyg teulu ddelio â'ch ymholiad yn gynt o lawer. Pan ddychwelir eich galwad bydd y meddyg teulu neu'r nyrs yn siarad â chi, gan roi cyngor dros y ffôn ynghylch eich problem a lle bo angen, efallai y deuir â chi i'r feddygfa i gael asesiad pellach.

Yn ystod eich ymgynghoriad, byddwch yn derbyn galwad neu e-bost gan Feddyg i asesu ai apwyntiad wyneb yn wyneb yw'r opsiwn mwyaf diogel. Os gofynnir i chi fynd i feddygfa, byddwch yn ymwybodol bod y prif ddrysau wedi'u cloi ar bob safle. Byddwch yn cael cyfarwyddiadau ar sut i fynd i mewn i'r feddygfa yn ystod eich ymgynghoriad cychwynnol â staff y practis. Wrth ddod i mewn, mae'n debygol y bydd staff sy'n eich cyfarch yn gwisgo dillad amddiffynnol, peidiwch â dychryn mae hyn er eich diogelwch chi yn ogystal â hwy. Bydd eich tymheredd hefyd yn cael ei gymryd a gofynnir i chi wisgo menig a mwgwd wrth fynd i mewn.

I gael cyngor y tu allan i oriau Llawfeddygaeth arferol gallwch gysylltu y tu allan i oriau ar 111, neu 999 mewn argyfwng.

askMyGP.png
bottom of page