top of page

Complaints Procedure

We welcome your suggestions to improve our service. 

Our aim is to provide the best possible service to our patients. However, we do realise that occasionally mistakes or misunderstandings can occur and when this happens we will do our best to solve the problem. If you are not satisfied with the service you receive from any member of the practice team, you can ask for an explanation.

 

Our practice complaints procedure is part of the NHS system for dealing with complaints and it meets national standards. Our complaints leaflet gives details of the procedure. Please click HERE to see the leaflet.

You can either put your complaint in writing via letter or by email marked "FAO Practice Manager" to our usual email address enquiries.W98012@wales.nhs.uk .

Gweithdrefn Cwynion

Rydym yn croesawu eich awgrymiadau i wella ein gwasanaeth.

Ein nod yw darparu'r gwasanaeth gorau posibl i'n cleifion. Fodd bynnag, rydym yn sylweddoli y gall camgymeriadau neu gamddealltwriaeth ddigwydd weithiau a phan fydd hyn yn digwydd byddwn yn gwneud ein gorau i ddatrys y broblem. Os nad ydych yn fodlon â'r gwasanaeth a dderbyniwch gan unrhyw aelod o dîm y practis, gallwch ofyn am esboniad.

 

Mae gweithdrefn gwyno ein practis yn rhan o system y GIG ar gyfer delio â chwynion ac mae'n bodloni safonau cenedlaethol. Mae ein taflen gwynion yn rhoi manylion y weithdrefn. Cliciwch YMA i weld y daflen.

Gallwch naill ai gyflwyno’ch cwyn yn ysgrifenedig drwy lythyr neu drwy e-bost wedi’i farcio “Rheolwr Practis FAO” i’n cyfeiriad e-bost arferol enquiries.W98012@wales.nhs.uk
 .

bottom of page