top of page

Nurses

 

The Role of the Practice Nurse
The practice nurse is able to assess your nursing needs. She will be able to provide your care and treatment either in consultation with the GP or independently, as appropriate.  For example, the practice nurse will help to provide care to patients with chronic (long-term) diseases, run some clinics and carry out screening work such as cervical cytology (smear tests).

Practice Nurses

 

Rebecca Bevan

Qualifications: RGN, Diploma in Respiratory Diseases in the community.
Clinical Interests: Respiratory disease, Child immunisations, Women's Health, Wound management, cervical screening

 

Lynette Owens

 

Qualifications: RGN

Clinical Interests: Coronary Heart Disease, Diabetes, Wound Management, Cervical Screening, Child immunisations, Women's HealthNurses Qualifications Explained

RGN - Registered General Nurse

NP - Nurse Practitioner  

Nyrsys


Rôl Nyrs y Feddygfa
Gall nyrs y practis asesu eich anghenion nyrsio. Bydd yn gallu darparu eich gofal a'ch triniaeth naill ai drwy ymgynghori â'r meddyg teulu neu'n annibynnol, fel y bo'n briodol. Er enghraifft, bydd nyrs y practis yn helpu i ddarparu gofal i gleifion â chlefydau cronig (hirdymor), yn rhedeg rhai clinigau ac yn gwneud gwaith sgrinio fel sytoleg serfigol (profion ceg y groth).

Nyrsys Practis


Rebecca Bevan

Cymwysterau: RGN

Diddordebau Clinigol: Clefyd anadlol, imiwneiddio plant, Iechyd Menywod, Rheoli clwyfau, sgrinio serfigol

Lynette Owens

Cymwysterau: RGN

Diddordebau Clinigol: Clefyd Coronaidd y Galon, Diabetes, Rheoli Clwyfau, Sgrinio Serfigol, Imiwneiddio Plant, Iechyd Menywod.

 

Esbonio Cymwysterau Nyrsys

 

RGN - Nyrs Gyffredinol Gofrestredig

NP- Ymarferydd nyrsio

 

bottom of page