Nurses

 

The Role of the Practice Nurse
The practice nurse is able to assess your nursing needs. She will be able to provide your care and treatment either in consultation with the GP or independently, as appropriate.  For example, the practice nurse will help to provide care to patients with chronic (long-term) diseases, run some clinics and carry out screening work such as cervical cytology (smear tests).

Practice Nurses

Caryl Davies

Qualifications:  RGN, Diploma in Cervical Screening, Diploma in Coronary Heart Disease.
Clinical Interests:  Coronary heart disease, weight management, women's health, Diabetes and wound management.

Shirley Saunders

Qualifications:  RGN
Clinical Interests: Women's Health

Rebecca Bevan

Qualifications: RGN
Clinical Interests: Respiratory disease, Child immunisations, Women's Health, Wound management, cervical screening

 

Lynette Owens

 

Qualifications: RGN

Clinical Interests: Coronary Heart Disease, Diabetes, Wound Management, Cervical Screening, Child immunisations, Women's HealthNurses Qualifications Explained

RGN - Registered General Nurse

NP - Nurse Practitioner  

Nyrsys


Rôl Nyrs y Feddygfa
Gall nyrs y practis asesu eich anghenion nyrsio. Bydd yn gallu darparu eich gofal a'ch triniaeth naill ai drwy ymgynghori â'r meddyg teulu neu'n annibynnol, fel y bo'n briodol. Er enghraifft, bydd nyrs y practis yn helpu i ddarparu gofal i gleifion â chlefydau cronig (hirdymor), yn rhedeg rhai clinigau ac yn gwneud gwaith sgrinio fel sytoleg serfigol (profion ceg y groth).

Nyrsys Practis

Caryl Davies

 

Cymwysterau: RGN, Diploma mewn Sgrinio Serfigol, Diploma mewn Clefyd Coronaidd y Galon.
Diddordebau Clinigol: Clefyd coronaidd y galon, rheoli pwysau, iechyd menywod, Diabetes a rheoli clwyfau.

 

Shirley Saunders

 

Cymwysterau: RGN
Diddordebau Clinigol: Iechyd Menywod

 


Rebecca Bevan

Cymwysterau: RGN

Diddordebau Clinigol: Clefyd anadlol, imiwneiddio plant, Iechyd Menywod, Rheoli clwyfau, sgrinio serfigol

Lynette Owens

Cymwysterau: RGN

Diddordebau Clinigol: Clefyd Coronaidd y Galon, Diabetes, Rheoli Clwyfau, Sgrinio Serfigol, Imiwneiddio Plant, Iechyd Menywod.

 

Esbonio Cymwysterau Nyrsys

 

RGN - Nyrs Gyffredinol Gofrestredig

NP- Ymarferydd nyrsio