top of page

How do I arrange a home visit?

 

You should ask for a home visit only when the patient is too ill to attend surgery. Please try to ring before 10am whenever possible. After 1pm you should ask for a visit only if a problem cannot wait until the following day, as the visit will be done by the duty doctor and not your usual doctor.

 

Home visits are made for medical reasons only, to the genuinely housebound and those patients with serious illnesses who would be at risk if they travelled. Doctors will assess the request personally and decide whether a home visit is appropriate. In most cases we will not accept a lack of

transport as a reason for a home visit.

Sut ydw i'n trefnu ymweliad cartref?


Dylech ofyn am ymweliad cartref dim ond pan fydd y claf yn rhy sâl i fynd i'r feddygfa. Ceisiwch ffonio cyn 10am pryd bynnag y bo modd. Ar ôl 1pm, dylech ofyn am ymweliad dim ond os na all problem aros tan y diwrnod canlynol, gan mai'r meddyg dyletswydd ac nid eich meddyg arferol fydd yn gwneud yr ymweliad.

 

Gwneir ymweliadau cartref am resymau meddygol yn unig, i'r rhai sy'n gaeth i'r cartref ac i'r cleifion hynny sydd ag afiechydon difrifol a fyddai mewn perygl pe baent yn teithio. Bydd meddygon yn asesu'r cais yn bersonol ac yn penderfynu a yw ymweliad cartref yn briodol. Yn y rhan fwyaf o achosion ni fyddwn yn derbyn diffyg trafnidiaeth fel rheswm dros ymweld â'r cartref.
 

bottom of page