Please click below to go to My Health Online to order your prescriptions online

How do I get a repeat prescription?

 

Online:

My Health Online is an online service brought to you from NHS Wales. It offers the the ability to order repeat prescription online.

To register for My Health Online, please fill in the below form, then either hand in it to the surgery, email to Enquiries.W98012@wales.nhs.uk or post (address below) with a copy (do not post us any originals) of your passport or driving license. You will be sent instructions and login information.

 

Click the box below to access My Health Online

 

 

 

 

Click here to download form:

 

 

 

 

 

Phone:

 

Patients can call their surgery’s prescription lines. Gowerton is 01792 872409 (different to the main number),  Pen Y Bryn and Penclawdd are their normal surgery phone numbers, between the hours of 8:00am until 1:00pm.

Post:

Each time we issue you a prescription you will receive a tear-off slip which lists all the items you can have for repeat use. Please keep this slip to use the next time you order more medication. Only order the items you need, you may not need everything on the list. Then post the slip to us at;

Gowerton Medical Centre

Mill Street
Gowerton
Swansea
SA4 3ED

In person:

You can return the tear-off slip to us personally (there is a box at reception to save you waiting) .

*If you are collecting a prescription from the surgery, please make sure it is after 4pm*

 

Please order your repeat medication well before you run out and allow two working days before collecting your prescription. We can arrange for your chosen pharmacist to collect your prescription for you. Please ask us.

 

Prescriptions will be printed and sent to either Gowerton Pharmacy (across the road from Gowerton surgery), Well Pharmacy at Gowerton Surgery ,Well Pharmacy at Pen-y-Bryn or Mr Huw Rees Pharmacy, Penclawdd, where medication will be dispensed and packaged up. Patients will then receive a phone call (or text) advising them that the medication is ready and they can come and collect it. If you would like a different pharmacy to dispense your medication, please let us know by including the name of the nominated pharmacy in your registration email for My Health Online or advising us over the phone when you order. If you have not nominated a pharmacy, you can collect your prescription from the surgery by knocking on the back door. It will then be passed to you through the window.

Sut ydw i'n cael ail bresgripsiwn?

Ar-lein:

Mae My Health Online yn wasanaeth ar-lein a ddygwyd atoch o GIG Cymru. Mae'n cynnig y gallu i archebu presgripsiwn ailadroddus ar-lein.

I gofrestru ar gyfer Fy Iechyd Ar-lein, llenwch y ffurflen isod, yna naill ai rhowch hi i'r feddygfa, e-bostiwch Enquiries.W98012@wales.nhs.uk neu postiwch (cyfeiriad isod) gyda chopi (peidiwch â phostio unrhyw rai gwreiddiol atom ni ) O'ch pasbort neu'ch trwydded yrru. Anfonir cyfarwyddiadau a gwybodaeth fewngofnodi atoch.

Cliciwch y blwch isod i gael mynediad at My Health Online

Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen:

 

ffôn:

Gall cleifion ffonio llinellau presgripsiwn eu meddygfa. Gowerton yw 01792 872409 (yn wahanol i'r prif rif), Pen Y Bryn a Penclawdd yw eu rhifau ffôn llawfeddygaeth arferol, rhwng 8:00 am a 1:00 pm.

Post:

Bob tro y byddwn yn rhoi presgripsiwn i chi byddwch yn derbyn slip rhwygo sy'n rhestru'r holl eitemau y gallwch eu cael i'w hail-ddefnyddio. Cadwch y slip hwn i'w ddefnyddio y tro nesaf y byddwch chi'n archebu mwy o feddyginiaeth. Archebwch yr eitemau sydd eu hangen arnoch yn unig, efallai na fydd angen popeth ar y rhestr arnoch chi. Yna postiwch y slip atom ni yn.

 

Gowerton Medical Centre

Mill Street
Gowerton
Abertawe
SA4 3ED

Yn bersonol:

Gallwch ddychwelyd y slip ateb atom yn bersonol (mae blwch yn y dderbynfa i arbed i chi aros).

* Os ydych chi'n casglu presgripsiwn o'r feddygfa, gwnewch yn siŵr ei fod ar ôl 4 pm*

Archebwch eich meddyginiaeth ailadroddus ymhell cyn i chi redeg allan a chaniatáu dau ddiwrnod gwaith cyn casglu eich presgripsiwn. Gallwn drefnu i'r fferyllydd o'ch dewis gasglu eich presgripsiwn ar eich cyfer chi. Gofynnwch i ni.

 

Bydd presgripsiynau'n cael eu hargraffu a'u hanfon naill ai i Fferyllfa'r Ffynnon ym Meddygfa Gowerton, Fferyllfa'r Ffynnon ym Mhen-y-Bryn neu Fferyllfa Mr Huw Rees, Penclawdd, lle bydd meddyginiaeth yn cael ei dosbarthu a'i becynnu. Yna bydd cleifion yn derbyn galwad ffôn (neu neges destun) yn eu cynghori bod y feddyginiaeth yn barod ac y gallant ddod i'w chasglu. Os hoffech i fferyllfa wahanol ddosbarthu'ch meddyginiaeth, rhowch wybod i ni trwy gynnwys enw'r fferyllfa enwebedig yn eich e-bost cofrestru ar gyfer My Health Online neu ein cynghori dros y ffôn pan fyddwch chi'n archebu. Os nad ydych wedi enwebu fferyllfa, gallwch gasglu eich presgripsiwn o'r feddygfa trwy guro ar y drws cefn. Yna bydd yn cael ei basio i chi trwy'r ffenestr.

 

 

img_logo_mhol.png
img_logo_mhol.png